Profil

Ing. Juraj Buranovský, PhD.

Je absolventom Ekonomickej fakulty na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v odbore cestovný ruch.

Počas štúdia zbieral pracovné skúsenosti najmä prostredníctvom pracovných pobytov v zahraničí. Štyri letné sezóny pracoval ako animátor, neskôr aj ako šéfanimátor, v hoteloch v Španielsku, konkrétne na Kanárskych ostrovoch a na Malorke. Vďaka týmto skúsenostiam sa podrobne oboznámil so systémom fungovania cestovného ruchu v Španielsku, ktoré je v medzinárodnom cestovnom ruchu považované za európsku destináciu č. 1.

Po skončení inžinierskeho štúdia v roku 2009, pokračoval v doktorandskom štúdiu na spomínanej fakulte. Absolvovaním doktorandského štúdia si podrobnejšie prehĺbil svojej doterajšie vedomosti o cestovnom ruchu. V rámci štúdia sa špecializoval na marketing a manažment v cestovnom ruchu. Vo svojej dizertačnej práci skúmal dopyt po cestovnom ruchu, konkrétne nákupné správanie spotrebiteľa v cestovnom ruchu v podmienkach globalizácie. Počas doktorandského štúdia sa aktívne podieľal na publikačnej činnosti.  Publikoval viacero článkov v rôznych vedeckých časopisoch. So svojimi príspevkami sa zúčastnil viacerých medzinárodných konferencií. Podieľal sa na publikačnej činnosti Katedry cestovného ruchu a spoločného stravovania v Banskej Bystrici, kde písal vybrané kapitoly do skrípt.

Participoval pri spracovaní projektov VEGA 1/4572/07 – Teoretické a metodologické aspekty rozvoja cestovného ruchu v podmienkach globalizácie, riešenom na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v rokoch 2007 až 2009 a VEGA 1/0634/11 – Inovácie produktu cestovného ruchu Slovenska na konkurencieschopnom trhu, ktorý sa rieši v rokoch 2011 až 2013.

Na jar roku 2012 spolupracoval s poradenskou spoločnosťou poskytujúcou komplexné služby v oblasti projektového riadenia a poradenstva pri získavaní finančnej podpory z Európskej únie. Náplňou práce bolo vypracovávanie opisov projektov pre podnikateľov v cestovnom ruchu. Cieľom projektov bola žiadosť o nenávratný finančný príspevok.

Cenné skúsenosti získal v lete 2012, kedy sa zúčastnil trojmesačnej pracovnej stáže na Malorke prostredníctvom programu Erasmus. Cieľom stáže bolo získanie praktických skúsenosti v hotelierstve najmä v oblasti marketingu, manažmentu a vedenia hotela. Pracoval pre hotelovú spoločnosť Amic Hotels. Obdobie strávené na Malorke využil okrem iného aj na získanie poznatkov z oblasti destinačného marketingu a manažmentu.