Inovácie

K znakom inovácií v cestovnom ruchu patrí chápanie inovácie ako určitej zmeny súvisiacej s obnovou, zlepšením, prechodom k novému stavu, implementáciou nových ideí, zavádzaním nových riešení určitého problému. Prostredníctvom inovácií môžu podnikateľské subjekty zlepšiť svoje postavenie na trhu a objaviť nové podnikateľské príležitosti.

Inovácie v cestovnom ruchu sú prínosom:

 • pre zákazníkov, ak sú spojené s vyššou pridanou hodnotou v kvalite poskytovaných služieb a lepším uspokojovaním potrieb,
 • pre podnik cestovného ruchu, ak majú za následok rast dopytu a vyššie tržby a efektívnosť podniku,
 • pre miestne obyvateľstvo v cieľovom mieste, ak znamenajú vyššiu kvalita života a životného prostredia,
 • pre cieľové miesto, ak vyvolajú rast jeho atraktívnosti a konkurencieschopnosti,
 • pre štát ako cieľové miesto cestovného ruchu, ak sa zvýši jeho konkurencieschopnosť na medzinárodnom trhu cestovného ruchu.

Každé cieľové miesto sa usiluje o vytvorenie konkurenčnej výhody, ktorá môže byť relatívna alebo absolútna. Relatívna konkurenčná výhoda sa spája s existenciou porovnateľných produktov, ktoré majú určitú výhodu oproti konkurenčným produktom (kvalita, cena, dostupnosť). Predpokladom absolútnej konkurenčnej výhody je disponovanie jedinečnými, nenapodobiteľnými a nenahraditeľnými hodnotami. Môže ísť o prírodné a kultúrne dedičstvo cieľového miesta, ale tiež o unikáty a originálne produkty, ktoré vznikli sekundárne a nemajú svoju obdobu.

Úlohu nositeľa inovácií v cieľovom mieste by mala na seba prevziať oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR). OOCR vystupujú častokrát ako manažérske organizácie cieľových miest, združujú podniky, subjekty verejnej správy, neziskové organizácie a iné subjekty zainteresované na rozvoji cestovného ruchu v cieľovom mieste. Úlohou OOCR je aj zavádzanie výsledkov výskumu, vývoja a inovácie do praxe a zvyšovanie konkurencieschopnosti regiónu.

Hlavným cieľom inovácii je:

 • rast kvality produktu
 • zvyšovanie jeho hodnoty pre zákazníkov s ohľadom na ich rastúce požiadavky
 • zvyšovanie konkurencieschopnosti cieľového miesta na trhu cestovného ruchu
 • rast tržieb a zisku
 • zlepšovanie pracovných podmienok
 • zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie